/

ไต้หวัน 7 วัน 5 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ALISAN

Stack Flow is an elite author known.

Image
SUN MOON LAKE

Stack Flow is an elite author known.

Image
WEN WU TEMPLE

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5 ประตู 5 สายการบินนกสกู๊ต

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน, นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน), ระหว่างทางนำท่าน เที่ยวชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก, นำท่านล่องเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน 

วันที่สาม เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000 ปี, และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด, จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน

วันที่ห้า ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮัวเหลียน (โดยนั่งรถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสู่เมืองฮัวเหลียน) คือมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน,แวะชมน้ำตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ด้านข้างมีน้ำตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น โดยถ้ำนี้เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อูทําให้นกนางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง,จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับกินเที่ยวช้อปที่ ตลาดกลางคืนตงต้าเหมินตลาดของกินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮัวเหลียน เต็มไปด้วยของกิน หรืออาหารแนวสตรีทฟู้ดมากมาย อาทิ ร้านบาร์บีคิวตี้อีเจียเข่าโร่วช่วน ร้านขนมปังโลงศพเหลี่ยงเจียกวนไชปั่น ร้านมันเทศทอดไคยุ่นอู เป็นต้น

วันที่หก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย,จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี

วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
LONGSHAN-TEMPLE

Stack Flow is an elite author known.

Image
SHILIN-NIGHTMARKET

Stack Flow is an elite author known.

Image
SHIFEN-OLD-STREET

Stack Flow is an elite author known.