/

เกาหลี WINTER ปีใหม่ 5 วัน 3 คืน พักสกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งถนนฮงแด

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
FARM STRAWBERRY

Stack Flow is an elite author known.

Image
NAMISEOM ISLAND

Stack Flow is an elite author known.

Image
SKI

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง อินชอน (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท
เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี.นำท่านชม เกาะนามิ,ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ.เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั้ว กับ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย.

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ร้านกาแฟซองซูดอง – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ. ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข.นำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รี.จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก,

วันที่สี่ พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
พระราชวังชางด๊อกกุง,พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของ พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน.นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่.

วันที่ห้า โซลทาวเวอร์ - ศุนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพ
นำท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **.นำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
HONGDAE STREET

Stack Flow is an elite author known.

Image
EVERLAND

Stack Flow is an elite author known.

Image
CHANGDEOK PALACE

Stack Flow is an elite author known.