/

เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน

ล่องเรือชม "โตนเลสาบ" ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สักการะ "ศาลองค์เจ็ก องค์จอม" ชมการแสดงโชว์ "ระบำอัปสรา" ชม "ปราสาทนครวัด" 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ปราสาทนครธม" 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบิน FD 610 เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้น นำทุกท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา

วันที่สอง  นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี จากนั้น เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม นำทุกท่านเข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ จากนั้น นำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ หลังอาหารนำท่านเดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดซาจ๊ะ

วันที่สาม  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
นำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) จากนั้น ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 615 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.