/

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
REUSS RIVER

Stack Flow is an elite author known.

Image
THE FORK

Stack Flow is an elite author known.

Image
TITLIS

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ –กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations
เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน.เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์.จากนั้นแวะไปชม บ่อหมีสีน้ำตาล เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้ามาชม เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี

วันที่สาม ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
นำท่านเดินทางสู่ Aubonne Outlet อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย.นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซาน เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส.ถ่ายรูปส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางผ่าน เมืองมองเทรอซ์เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์หรือทะเลสาบเจนีวา ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาชมรูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี .

วันที่สี่ ทาซ – เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก
นำท่านเดินทางสู่เซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึง เซอร์แมท Zermatt มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว.นำท่านนั่ง Shuttle Train กลับสู่เมืองท๊าซ แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอินเทอร์ลาเดิน

วันที่ห้า แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์
นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส.นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น,เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา.

วันที่หก เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยวันที่เจ็ด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
BEAR PIT

Stack Flow is an elite author known.

Image
GENEVA LAKE

Stack Flow is an elite author known.

Image
TITLIS CLIFF WALK

Stack Flow is an elite author known.