/

อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ABANOTUBANI

Stack Flow is an elite author known.

Image
ANANURI FORTRESS

Stack Flow is an elite author known.

Image
GEGHARD MONASTERY

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน
เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง, ถึงสนามบินกรุงเยเรวาน.จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน นำท่านชมเดอะคาสเคด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน มีลักษณะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้เป็นน้ำตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน

วันที่สาม วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – เมืองคอร์วิราพ – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน
นำท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด เป็นวิหารที่สร้างอยู่กลางเทือกเขา วิหารนี้มีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก.นำท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ,เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานที่จองจำนักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินที่แทบจะมืดมิด .

วันที่สี่ เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
นำท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่ มีแม่น้ำที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย .นำท่านชม โบสถ์เมเคตี ,) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นนำทุกท่านชมสะพานแห่งสันติภาพเป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร

วันที่ห้า วิหารจวารี– ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ – กูดาอูรี
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้าซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรียซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นำท่านชมวิหารจวารี หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี.นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม

วันที่หก กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลินซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต.จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี,โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี

วันที่เจ็ด วิหารซีโอนี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ช้อปปิ้งห้าง East Point - สนามบิน – ดูไบ
นำท่านไปชมวิหารซีโอนี ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี .หลังจากนั้นนำท่านชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี,เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซี สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก.จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย.ออกเดินทางกลับสู่กรุงดูไบ

วันที่แปด กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
KHOR VIRAP MONASTERY

Stack Flow is an elite author known.

Image
LAKE SEVAN

Stack Flow is an elite author known.

Image
METEKHI CHURCH

Stack Flow is an elite author known.