/

ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงลงอิสตันบูล

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ACROPOLIS

Stack Flow is an elite author known.

Image
BALLOON TOUR

Stack Flow is an elite author known.

Image
COTTON CASTLE

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ, นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า, เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล.นำท่านเดินทาง เข้าชม สุสานอตาเติร์ก , ) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี.

วันที่สาม เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่,ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์.นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ ,ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย

วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ – เมืองปามุคคาเล่
นำท่าน เข้าชม สวนผีเสื้อ,ภายด้านในมีลักษณะเป็นอุโมงค์แนวยาวที่อยู่ในเมืองคอนย่า ซึ่งภายในอุโมงค์จะตกแต่งเป็นสวนธรรมชาติ มีต้นไม้นานาชนิดให้ท่านได้ผ่อนคลาย

วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
นำท่าน เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค.นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก

วันที่หก เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส
- วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องน้ำ ห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส,มีความสวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ทำจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ.นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม,ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ

วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกำนัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนทำให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ.นำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คามี สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถั่วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับอีกด้วย

วันที่แปด เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส,ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ กับทะเลมาร์มาร่า โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้ว.นำท่านผ่านชม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
HIERAPOLIS

Stack Flow is an elite author known.

Image
OPEN AIR MUSEUM OF GOREME

Stack Flow is an elite author known.

Image
THEATER OF ACROPOLIS

Stack Flow is an elite author known.