/

ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
CAT CAT VILLAGE

Stack Flow is an elite author known.

Image
HALONG BAY

Stack Flow is an elite author known.

Image
SILVER WATERFALL

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง, เดินทางถึง สนามบินนอยไบ, นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

วันที่สอง
ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา, นำท่านนั่งรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้านำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน”

วันที่สาม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นำท่าน ข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน, นำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long, หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Marketเมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง

วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชน, ถึงท่าเรือฮาลองนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย, ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ , เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
PARADISE CAVE

Stack Flow is an elite author known.

Image
TAM COC

Stack Flow is an elite author known.

Image
THE HUC

Stack Flow is an elite author known.