/

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
SUN MOON LAKE

Stack Flow is an elite author known.

Image
TAIPEI 101

Stack Flow is an elite author known.

Image
FENGJIA NIGHT MARKET

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต 

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน, นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว, นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป , จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไทจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม  

วันที่สาม ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Xiahai City God Temple) เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ด้านในมีเทพเจ้าหลายองค์ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความรักคือ เทพเฉิงหวง หรือคนไต้หวันเรียกท่านว่า เทพเจ้าเยว่เหล่า ที่ย้ายมาจากมลทลฟูเจี้ยนของประเทศจีนในยุคราชวงศ์ฉิง, วิธีขอพร ให้ท่านบูชาชุดไหว้แล้วอธิษฐานขอพรจากเทพเฉิงหวง ตั้งจิตอธิฐาน บอกชื่อ-นามสกุล พร้อมตั้งจิตให้มั่นระบุคู่รักที่ต้องการ หากเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่รักอยู่แล้วขอพรกับเทพภรรยา แล้วบูชารองเท้าแห่งความสุขเพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่น เมื่อซื้อรองเท้าแล้วนำไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากนั้นให้นำกลับมาเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือห้องนอน และหันหัวรองเท้าเข้าหาตู้จะทำให้สามีอยู่ในโอวาทและไม่หนีไปไหนอีกด้วย, จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง  
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน, จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล, จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
XIA HAI CITY GOD TEMPLE

Stack Flow is an elite author known.

Image
XIMENDING

Stack Flow is an elite author known.

Image
YEHLIU GEO PARK

Stack Flow is an elite author known.