/

โปรตุเกส สเปน โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า 10 วัน 7คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
MANUELINE

Stack Flow is an elite author known.

Image
CAPO DA ROCA

Stack Flow is an elite author known.

Image
ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวรื

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม
ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส,นำเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์,ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก.

วันที่สาม ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา
จากนั้นพาท่านเดินทางชมแหลมโรกาจุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป.นำท่านเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา, อีกเมืองหนึ่งที่สำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโกซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้.

วันที่สี่ โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โต้ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู และเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้.ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี .นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกาในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน.

วันที่ห้า ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบียเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลก.ชมรางส่งน้ำโรมันที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย .จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริดเมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่

วันที่หก มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบำฟลามินโก้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทัศนีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่านเมือง นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโดมเนื่องจากเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน.นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด

วันที่เจ็ด มาดริด – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย
นำท่านชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทำการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้วัวกระทิง นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย มหาวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในสไตล์ผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, บาร็อค และอื่นๆ ด้านข้างจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต,ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจำเมือง.

วันที่แปด วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า
นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนเข้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า.นำท่านเข้าชมปาร์ค กูเอลสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้.

วันที่เก้า บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู – สนามบิน
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นูออกเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
THE LADY OF FATIMA BASILICA

Stack Flow is an elite author known.

Image
TOLEDO CATHEDRAL

Stack Flow is an elite author known.

Image
THE BEAR AND THE CHERRY TREE IN MADRID

Stack Flow is an elite author known.