/

นาโกย่า ทาคายาม่า ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น 4 วัน 3 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
MATSUMOTO CASTLE

Stack Flow is an elite author known.

Image
NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION

Stack Flow is an elite author known.

Image
TAKADA PARK

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – เทศกาลไฟ NABANA NO SATO
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง,เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น.นำท่านเดินทางยัง นาโกย่า เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น,จากนั้นนำท่าน Nabana no sato Winter Illumination จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซน ผ่านหลอดไฟ LED นับล้านดวง ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก.

วันที่สอง  ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก - เมืองเก่าทาคายาม่า – ชมซากุระ ณ สะพานแดงนาคะบาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้
นำท่าน เดินทางยัง แม่น้ำชินซาไก,ไหลผ่านใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ.สถานที่นี้ได้กลายเป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น.นำท่านเดินทางยัง สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม.จากนั้นนำท่านอิสระเที่ยวชม ถนนคนเดินมัตสึโมโต้ ภายในเมืองแห่งปราสาทมัตสึโมโต้ มีถนนนาวาเตะ ชื่อ 'นาวาเตะ' มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าถนนเส้นนี้มีลักษณะเหมือนเชือกเส้นยาวที่แล่นขนานไปกับแม่น้ำเมโตบะ ถนนเส้นนี้มีร้านโบราณวัตถุ เครื่องเคลือบดินเผา ของเล่น และขนมโบราณประมาณ 50 ร้าน ช่วยเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับเมืองแห่งปราสาท.

วันที่สาม วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า – สวนอาซาฮีฟุ นะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ อิออนมอลล์ กิฟุ
นำท่านเดินทางยัง วัดเซนโคจิเป็นพุทธศาสนสถานอันเก่าแก่แห่งเมืองนากาโน่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราวช่วงยุคศตวรรษที่ 7 .จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินซากุระ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ,ภายในสวนสาธารณะเป็นที่ตั้งของ ปราสาททะคะดะ,ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีซากุระจำนวนราว 4,000 ต้น ที่ปลูกไว้ภายในสวนกว้างใหญ่แห่งนี้จะผลิดอกบานงดงาม.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ,เป็นพื้นที่หมู่บ้านริมแม่น้ำโชงาวะ ยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า ได้ถูกประกาสให้เป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโก.นำท่านเดินทางสู่ AEON MALL GIFU ให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน.

วันที่สี่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
นำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OULET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
NAKABASHI BRIDE

Stack Flow is an elite author known.

Image
SHINSAKAI

Stack Flow is an elite author known.

Image
SHIRAKAWA GO

Stack Flow is an elite author known.