/

ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ แช่น้ำแร่ออนเซนในห้องส่วนตัว 5 วัน 4 คืน

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
RAINBOW VILLAGE

Stack Flow is an elite author known.

Image
ZHONG SHE FLOWER FARM

Stack Flow is an elite author known.

Image
SUN MOON LAKE

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน.หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี้เมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเล เจียอี้เป็เมืองที่มีแหล่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึง 3 อุทยาน.

วันที่สอง ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม.อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันให้ท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์.จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานีรถบัส

วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
นำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกำแพงของ หมู่บ้าน ซึ่งในลวดลายนั้นมีทั้งเป็นตัวหนังสือ รูปการ์ตูน หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคล้ายกับของเด็ก เป็นคนวาด.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และที่นี่ยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวที่ประสบความสำเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน.นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน.

วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ.จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน.จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ .

วันที่ห้า ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พาทุกท่านชม สะพานแห่งความรัก หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ำทะเลตรงปากแม่น้ำ ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งสะพานแห่งความรักนี้มีลักษณะเป็นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับเรือใบที่กำลังกางใบ.ากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ ONITSUKA, CONVERSE.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ .

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
TAIPEI 101

Stack Flow is an elite author known.

Image
XI MEN DING

Stack Flow is an elite author known.

Image
QIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL

Stack Flow is an elite author known.