/

อิตาลี ลิกเทนสไตน์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

HILIGHT
• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี • ล่องเรือชิมไวน์และฟองดูว์ที่ทะเลสาบซุก (Lake Zug Cruise)• พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา• ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน

Hilight
• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี • ล่องเรือชิมไวน์และฟองดูว์ที่ทะเลสาบซุก (Lake Zug Cruise)• พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา• ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum 

อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก กรุงเทพ

วันที่สอง กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – โคโม่ 
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองสำคัญของอิตาลีตอนเหนือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้ (UNESCO World Heritage Site) ด้วยความสวยงามของเมืองทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นอันดับสองรองจากมิลาน  นำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia รายล้อมไปด้วยอาคารที่สำคัญและสวยงามมากมาย มีน้ำพุตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เข้าชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจำเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม จากนั้นนำท่านเดินสู่เมืองโคโม่ (Como) แห่งแคว้นลอมบาร์เดีย เมืองที่เป็นที่ตั้งของทะเลสาปโคโม่ LAKE COMO ผู้คนทั่วโลกกล่าวขานกันว่า เป็นทะเลสาปสวยที่สุดในประเทศอิตาลี 

วันที่สาม โคโม่ – วาดุซ – ซุก – ชิมฟองดูว์และไวน์ระหว่างล่องเรือทะเลสาบซุก 
นำท่านเดินข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ เดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) นำท่านชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ นำท่านสู่จุดชมวิวเมืองและถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ร้าน Huber ร้านนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง  เดินทางสู่เมืองเมืองซุก (Zug) จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบซุก (Lake Zug Cruise)  หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri 

วันที่สี่ ซุก - ลูเซิร์น – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ – ดิจอง
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขานำท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น  จากนั้นนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug นำท่านลงจากเขาโดยการนั่งกระเช้า สัมผัสบรรยากาศของทิวทัศน์ที่สวยอีกเส้นทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส 

วันที่ห้า ดิจอง – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด  นำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่น้ำแซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)อายุกว่า 800 ปี นำเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จากนั้นเข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  แล้วนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)

วันที่หก ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ช้อปปิ้ง
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ำหอมในปัจจุบัน จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส 

วันที่เจ็ด ปารีส – บรัสเซลล์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
นำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวัน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) 

วันที่แปด อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก –หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – แอนท์เวิร์ป
ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตำนานยักษ์ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัยบริเวณแม่น้ำสเกลท์ (Scheldt River) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ำเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) 

วันที่เก้า แอนท์เวิร์ป – สนามบินบรัสเซลล์
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ

วันที่สิบ กรุงเทพ