Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 2 เม.ย.-24 มิ.ย. 62
ราคา 79,900.-

Detail

• ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
• ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
• ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
• เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
• สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
เมนูพิเศษ,, ชีสสวิสฟองดูร์

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotour

47,999.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

กำหนดการเดินทาง

วันที่   2-11 เม.ย. 62 88,900.-
วันที่   6-15, 13-22  เม.ย. 62 92,900.-
วันที่   18-27 เม.ย., 25 เม.ย.-4 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62 82,900.-
วันที่   13-22 พ.ค. 62 79,900.-
วันที่   24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62 79,900.-

เส้นทางการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1.

กรุงเทพฯ

2.

กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์

O

O

LAUDINELLA (SUPERIOR)

3.

เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก  

O

O

O

AMBASADOR

4.

บริก – แทซ – เซอร์แมท  – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

O

O

X

DERBY

5.

เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ 

O

O

O

EUROTEL

6.

มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน   

O

O

O

CITY OBERLAND

7.

อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

O

O

X

IBIS STYLES CITY

8.

ลูเซิร์น – ซูก – ล่องเรือทะเลสาบซุก – ซูริค

O

O

O

PARK INN BY RADISSON

9.

ซูริค – สนามบิน

O

10.

กรุงเทพฯ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน

วันที่ 1: กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

21.30 น.               คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 2: กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 00.35 น.              ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970

*** คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และถึงซูริค เวลา 07.50 น.***

06.55 น.               เดินทางถึงสนามบินซูริค  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงใน

วันที่ 31 มีนาคม 2562) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แม่น้ำไรน์ทั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน้ำาตกขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของน้ำตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) ตั้งอยู่ในหุบเขาแองกาดีน Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองที่บรรดาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อนเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก LAUDINELLA (SUPERIOR) หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 3: แซ็งต์มอริส – อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติก

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองบริก (BRIG) เมืองเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เป็นชุมทางของการแวะพักก่อนจะเดินทางสู่เมืองอื่นๆของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สร้างขี้นในคริสตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบบารอค  เพื่อแสดงออกถึงความมั่งคั่งของเจ้าเมืองในยุคนั้น คาสปาร์ สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถือเป็นปราสาทส่วนตัวขนาดใหญ่ที่สุดในยุคสมัยนั้น อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองและถ่ายรูปกับปราสาทได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBASADOR หรือเทียบเท่า

***กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท 1 คืน***

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 4: บริก – แทซ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

นำท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอร์แมท เชิญท่านอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ                         อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก DERBY หรือเทียบเท่า

***ในกรณีที่ห้องพักในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำพาท่านไปเดินเล่นที่เมืองเซอร์แมทและย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน***

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 5: เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองแทซ เพื่อนำท่านเดินทางโดยรถโคชสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล  

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองแทซ เพื่อนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก EUROTEL หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 6: มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)  อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และ มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูว์) 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 7: อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001  องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 

จากนั้นนำท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

ค่ำ                          อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES CITY หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 8: ลูเซิร์น – ซูก – ล่องเรือทะเลสาบซุก - ซูริค

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินขึ้นบันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald’s church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า  ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบซุก ที่ได้ขึ้นชื่อเป็นทะเลสาบที่ชมพระอาทิตย์พยค่ำที่สวยงามที่สุแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก   เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 9: ซูริค – สนามบิน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.             นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าปลอด

ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

13.15 น.               ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.30 น.***

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 10: กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

06.10 น.              ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ    1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง

หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง    

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

โปรแกรม : GLACIER EXPRESS GRAND TOUR

SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

 

กำหนดวันเดินทาง :       2-11 เม.ย. 62

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

88,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

88,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

15,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

88,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

88,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

57,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

กำหนดวันเดินทาง :        6-15 เม.ย. 62

13-22 เม.ย. 62     

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

92,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

92,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

15,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

92,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

92,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

58,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

 

กำหนดวันเดินทาง :     18 – 27 เม.ย. 62

25 เม.ย.-4 พ.ค. 62

30 เม.ย.-9 พ.ค. 62 

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

82,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

82,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

15,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

82,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

82,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

52,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

กำหนดวันเดินทาง :          13-22 พ.ค. 62      

24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

79,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

15,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

79,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

54,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

    ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

    ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 สวิตฟรังก์)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 สวิตฟรังก์)

 

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง

หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

1

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม 

อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต     และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

YOU MAY ALSO LIKE

華欣兩天一晚游

芭他雅二天一晚游

象島三天兩晚游

行程D大城府+千年古庙+如来脚印+五世皇故宫

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons