Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

COSTA neoROMANTICA 4 คืน Japan & Korea

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 8 ก.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
เริ่มต้น 49,990.-

Detail

• เที่ยวชม ศาลเจ้าเทนมานกุ
• นั่งเรือสำราญ Costa neoRomantica จาก ฟุกุโอกะ เที่ยว มาซูรุ คานาซาวะ
• นั่งเรือสำราญไปเที่ยวปูซาน เมืองท่าที่ใหญ่สุดในเกาหลีใต้

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : dentave

49,990.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

กำหนดวันเดินทาง 8-13 และ 22-27 กรกฎาคม 2562 / 5-10 และ 19-24 สิงหาคม 2562

ประเภทห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านราคาท่านละ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

Inside 49,900 42,500
Oceanview 53,900 46,500
Balcony 57,900 50,500

หมายเหตุ ผู้ใหญ่ท่านที่ 3-4 รับส่วนลดท่านละ 4,000 บาท

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

COSTA neoROMANTICA 4 คืน Japan & Korea

วันที่ 1: กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

22.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ เช็คอิน เคานเตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู  1-2 อาคาร ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความ สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

01:00 น.      นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG 648

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 2: ฟุกุโอกะ ขึ้นเรือ เรือ Costa neoRomantica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

08.10 น.      เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

10.00 น.       นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าเทนมานกุ (Tenmangu Shrine) ถือว่าเป็นศาลเจ้าเทนมานกุที่มีชื่อเสียงติดหนึ่งในสองจากบรรดาศาลเจ้าเทนมากุนับพันๆแห่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว โดยศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองดาไซฟุ(Dazaifu) ช่วงปลายเดือนกุมพาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคามนับว่าเป็นช่วงพีคของปีเลยก็ว่าได้ เพราะต้นบ๊วยที่พากันออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมพร้อมกันกว่า 6000 ต้น จนกลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามมากที่สุดของเมืองเลยทีเดียว

14.00น.       หลังจากนั้นนำท่านสู่ Hakata Cruise Terminal เพื่อทำการ Check-in ขึ้นเรือ COSTA neoRoMANTICA ลูกค้าสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยและสามารถทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้อย่างอิสระ(***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย***)

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

16.00 น.       เรือ Costa neoRomantica ออกจากเมือง ฟุกุโอกะ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ COSTA neoRomantica

วันที่สามของการเดินทาง : ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 3: ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

13.30 น.       เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองไมซูรุเป็นเมืองในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เป็นเมืองท่าสำคัญด้านทะเลญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ COSTA neoRomantica

22.00 น.       เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองไมซูรุ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 4: คานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้

06.30 น.      เรือ COSTA neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองคานาซาวะ เป็นเมืองจังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมืองที่สวยงาม บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังของญี่ปุ่น การันตีความงามด้วยความเป็นมรดกโลก (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

13.30 น.       เรือ COSTA neoRomantica ออกจากท่าเมืองคานาซาวะ

บ่าย              อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ Costa

neoRomatica ตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomantica

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 5: ปูซาน ประเทศเกาหลี

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

14.00 น.       เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองปูซาน ปู เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล บริเวณที่แออัดของปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระหว่างแม่น้ำ นักดง และ แม่น้ำซูหยอง อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม ตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomantica

อิสระพักผ่อนหรือเลือกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica

22.00 น.      เรือ COSTA neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน

หมายเหตุ

            ในคืนวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 6: ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica

08.00 น.      เรือสำราญ COSTA neoROMANTICA เข้าเทียบท่า เมืองฟุกุโอะกะ หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ

11.39 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย TG 649

22.30น.        คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

พร้อมด้วยความประทับใจ

**ทิปคนขับรถ** อัตราการให้ทิป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านลูกค้า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

อัตรานี้ไม่รวม  

ค่าทิปพนักงานบนเรือสำหรับห้องพักแบบ Inside / Oceanview / Balcony / เก็บทิปท่านละ

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ13.5/คืน  – USD
 • เด็ก (อายุระหว่าง 4-12ปี) ท่านละ 6.75/คืน – USD

ตลอดการเดินทาง 4 คืน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ

***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลย *****

อัตรานี้รวม 

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับโดย สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง – กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น -กรุงทพฯ
 4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา

ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 2. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:

 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 13.5 USD / คืน      เด็ก (อายุระหว่าง 4-12ปี)  6.75 USD/คืน
 2. ค่าทิปคนขับรถ อัตราการให้ทิป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยน
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านลูกค้า
 4. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 5. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 6. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 8. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การชำระเงิน

หลังจากมีการทำจองสำรองห้องพัก โปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเป็นยอดเต็มจำนวนของค่าบริการทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทัวร์นี้เป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่นพิเศษ ภายใน 3 วันทำการ

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ
 6. หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีหัวหน้าทัวร์

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

YOU MAY ALSO LIKE

華欣兩天一晚游

芭他雅二天一晚游

象島三天兩晚游

行程D大城府+千年古庙+如来脚印+五世皇故宫

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons