Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ไหว้พระ..มาเก๊า..ฮ่องกง..ช้อปปิ้ง 3 วัน

ChangYo Tour

Available

วันที่ 19 ก.พ.-28 มี.ค.62
เริ่มต้น 9,999 บาท

Detail

☆เปิดใหม่☆ สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotour

9,999 บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

เปิดใหม่  สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง “SKY 100
ชมเมืองจำลองปารีส PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
หมายเหตุ:ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น/ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป/ไม่รวมของหัวหน้าทัวร์คนไทย

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

ไหว้พระ..มาเก๊า..ฮ่องกง..ช้อปปิ้ง 3 วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ศาลเจ้านาจา – วัดเปากง – The Parisian – The Venetian – ►New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก◄ เกาะฮ่องกง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

08.30 น.  คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ L สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 

10.35 น.  ออกเดินทางสู่ มาเก๊า สายการบินแอร์มาเก๊า  เที่ยวบินที่ NX 885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.  ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง เชื่อกันว่า :: หากใครสามารถหาสัญลักษณ์อินฟินิตี้ครบ 3 แห่ง จะโชคดี      อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นชื่อต้นตำรับของเมืองมาเก๊า

                      นําท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ที่มาของคำว่า ตามรอยศรัทธา มหาเศรษฐีอยู่ที่นี่ :: ห้ามพลาดขอเงินทอง โชคลาภ ธุรกิจประสบผลสำเร็จ หยิบยืมเงินองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะไปทำทุน ไม่ว่าจะมหาเศรษฐีแห่งเกาะมาเก๊า หรือมหาเศรษฐีจากไทยล้วนแล้วแต่มาที่นี่ทั้งนั้น   

                     นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านาจา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังประตูเซนต์ปอล เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการขอลูกหลาน,ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนองค์นาจาที่มีฤทธิ์มาก ซุกซน กล้าหาญ หากท่านที่มาขอลูกแล้วจะต้องไปไหว้องค์แม่นาจาที่ตั้งอยู่ข้างๆภายในศาลด้วย เพื่อที่จะให้ลูกที่โตมาว่านอนสอนง่ายด้วย เชื่อกันว่า :: นอกจากขอลูกแล้ว ยังขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนองค์นาจาได้อีกด้วย

                     นำท่านเดินทางสู่ วัดเปากง หรือเข้าใจง่ายๆที่เรารู้จัก คือ องค์เปาบุ้นจิ้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1889 เนื่องจากความอดอยากยากแค้นของชาวบ้านที่โดนเจ้าหน้าที่รัฐเอารัดเอาเปรียบ จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างศาลและอัญเชิญองค์เปาปุ้นจิ้นมาประทับ เพื่อให้ชาวเมืองอยู่ดีมีสุข เชื่อกันว่า :: ปัดเป่าศัตรู คนโกง ขอให้ท่านช่วยดูแลเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ แก้ชงกับเทพไท้ส่วยเอี๊ย ใครจะสอบเกี่ยวกับด้านกฎหมาย แนะนำต้องมาไหว้ท่านเปาที่นี่

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านแวะถ่ายรูป The Parisian เมืองจำลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ The Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน พบกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิดหรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลาและพิเศษให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ ในคลอง The Venetian (หากท่านสนใจล่องเรือกอนโดล่ากรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ค่ะ)  อิสระท่านจนถึงเวลาอันสมควร 

 HILIGHT  นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยการข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทางเชื่อม “ฮ่องกง-มาเก๊า/ฮ่องกง-จูไห่” โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง(5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเลโดยคนขับที่ได้รับใบอนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสกับการข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียงไม่นาน ชมวิวทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงเกาะฮ่องกง

      นำท่านเข้าสู่ที่พัก O  HOTEL หรือเทียบเท่า

             

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สอง ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า (วังดอกบัว) – วัดหม่านโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – จิบกาแฟชมวิว Sky100 ตึก ICC – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Symphony Of Light

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซำ)

                นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี เชื่อกันว่า :: ขอพรอะไรก็ได้จากเจ้าแม่กวนอิมจะสมหวังทุกประการ  ใครไม่มีลูกให้มาขอลูกที่องค์พระสังกัจจาย ขอเงินทองสมบูรณ์ที่องค์เทพไฉ่ซิงเอี๊ย แล้วห้ามลืมเดินไปด้านหลังองค์กวนอิม เพื่อถ่ายรูปมังกรตั้งแต่หัวจรดหางแล้วนำไปตั้งบนโต๊ะทำงาน จะช่วยเสริมอำนาจบารมีกับท่าน

                นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินฟา(Lin Fa)หรือวังดอกบัว วัดจีนตั้งอยู่บริเวณหว่านจ๋าย คอสเวย์เบย์ วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1863 ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ มีโคมไฟดอกบัวนับร้อยโคมที่เราสามารถมองเห็นได้ในวิหารเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของผู้ที่มานมัสการเจ้าแม่กวนอิม เคยมีประวัติเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏกายภายในบริเวณวัด ชาวบ้านจึงสร้างวิหารที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวขึ้น นอกจากนี้ภายในวัดเรายังได้เห็นประติมากรรม จิตรกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะหลังคาและส่วนบนของผนังจะได้เห็นมังกรและนกฟินิกซ์และยังมีอีกหลากหลายให้ท่านได้ชม อิสระให้ท่านได้ขอพรตามอัธยาศัย เชื่อกันว่า :: ต้องขอพรเรื่องการเงิน และที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องซินแสดูดวงแม่นอีกด้วย

                 นำท่านเข้าสู่ วัดหม่านโหม่ว (Man Mo Temple) สักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋นและเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ นิยมสำหรับนักเรียน,นักศึกษามากราบไหว้ขอพรกัน วัดหม่านโหมว มีอยู่หลายสาขาทั่วเกาะฮ่องกงและประเทศจีน    จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                 นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับชีวิต เชื่อกันว่า :: ใครที่ได้มาสักการะองค์แชกง หมุนกังหัน จะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำพาอำนาจ นำพาความโชคดี สะเดาะเคราะห์ แก้ชง สุขภาพแข็งแรง

                นำท่านเดินทางขึ้นสู่ Sky100 จุดชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง อยู่บนชั้น 100 ของตึก International Commerce Centre (ICC) ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกงและสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 393 เมตร ตามทางเดินไปที่ลิฟท์ก็จะมีภาพและข้อมูลบอกกล่าวถึงสิ่งสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของฮ่องกง ในการขึ้นไปชมวิวด้านบนนั้นใช้เวลาเพียง 60 วินาทีเท่านั้นเองในการขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 100 ถือว่าเป็นการขึ้นลิฟท์ที่เร็วมากด้านบนจุดชมวิวจะเป็นการชมวิวผ่านกระจกใส สูงโปร่ง มองเห็นวิวแบบพาโนราม่า ท่านสามารถชมวิวเมืองฮ่องกงทั้งฝั่งเกาลูน เกาะฮ่องกง เกาะลันตาได้ 360 องศาและที่พื้นทางเดินมีการจำลองตึกรามบ้านช่องของฮ่องกงให้ได้ชม  นอกจากนี้มีนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮ่องกงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจัดแสดงเอาไว้ให้ชมอีกด้วย ฟรี!! จิบกาแฟพร้อมชมวิวพาโนรามา………

                นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก อิสระเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ อย่างเต็มอิ่มจุใจ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน) จนถึงเวลานัดหมาย

              นำท่านชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลติมีเดีย The Symphony Of Light สุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึก ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง,สีและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึสำคัญต่าง ๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สาม ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – ร้านหยก ►New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก◄ มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (แบบติ๋มซำ)  

               นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่านี้ยกย่องในตัวท่านและได้ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเชื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่า :: ห้ามพลาด!! ใครมาที่นี่ต้องมาผูกด้ายแดงของเนื้อคู่ ความรักมั่นคง มีสุขภาพดี  นำท่านเข้าชม ร้านหยก ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากหยกตามอัธยาศัย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

HILIGHTนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาเก๊า โดยการข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทางเชื่อม “ฮ่องกง-มาเก๊า/ฮ่องกง-จูไห่” โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง(5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเลโดยคนขับที่ได้รับใบอนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสกับการข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียงไม่นาน ชมวิวทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงมาเก๊า เดินทางต่อสู่สนามบินมาเก๊า

หมายเหตุ     คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.

19.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่  NX882     

20.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…………………….

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง *

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ…กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระที่สนามบิน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  

 • ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

YOU MAY ALSO LIKE

華欣兩天一晚游

芭他雅二天一晚游

象島三天兩晚游

行程D大城府+千年古庙+如来脚印+五世皇故宫

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons