Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ฮานอย – น้ำตกบ๋านยก – ถ้ำเหงื่อมงาว - ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ChangYo Tour

Available

เดินทาง 28 - 31 ธ.ค. 62
เริ่มต้น 19,900.-

Detail

ฮานอย – น้ำตกบ๋านยก – ถ้ำเหงื่อมงาว - ฮาลองเบย์

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : changyotravel

19,900.- บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

ฮานอย – น้ำตกบ๋านยก – ถ้ำเหงื่อมงาว - ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - กาวบั่ง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

05:00 น.        พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

 

07:00 น.        เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642

 

08:45 น.         ต้อนรับคณะที่สนามบินนานาชาตินอยไบ ของกรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นคณะเดินทางไปยัง เมืองกาวบั่ง บนเส้นทางนี้จะผ่านเทือกเขาหลากหลายที่มีความสวยงามมาก

 

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาวบั่ง จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วงของประเทศจีน คนในจังหวัดนี้มีชาวไต อาศัยอยู่จำนวนมาก บางครั้งจะได้ยินเขาพูดภาษาคล้ายๆภาษาลาว-ไทยอยู่บ้าง นำท่านชมบรรยากาศยามเย็นของ เมืองกาวบั่ง

 

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAIGON BANGIOC HOTEL 4 ดาว OR SIMILAR

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สอง กาวบั่ง – น้ำตกเต๋อเทียน (น้ำตกบ๋านยก) - ถ้ำเหงื่อมงาว - ลางเซิน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) น้ำตกเต๋อเทียนเป็นชื่อภาษาจีน ส่วนคนเวียดนามเรียกว่า น้ำตกบ๋านยก เป็นแหล่งน้ำตกที่สวยงามอยู่ชายแดน เวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก(รองจากน้ำตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ ไปชมน้ำตกเต๋อเทียน จากนั้นนำท่านชม ถ้ำเหงื่อมงาว หรือเรียกกันว่า ถ้ำเสือ จัดเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ ตลอดทั้งแนวยาวของถ้ำราว 2,000 กว่าเมตร นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมักเปรียบเปรยว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลางเซิน

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH LANG SON HOTEL 5 ดาว OR SIMILAR

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สาม ลางเซิน – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – โชว์หุ่นกระบอก

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว๋างนิงห์ ซึ่งเป็นจังหวัดมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การ UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ อาหารซีฟู๊ด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม ให้มีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

 

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ศิลปกรรม ประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ให้ท่านชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) นำท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน Night Market มีสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย
ที่พัก                 นำท่านเข้าพักที่ SONG LOC HALONG HOTEL 4 STARS OR SIMILAR

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่สี่ ฮาลอง – ฮานอย – พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุวิทยา – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่า – กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

 

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ZEN อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ซึ่งมีอาหารมากกว่า 200 ชนิด
ชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุวิทยาเวียดนาม (Vietnam Museum of Ethnology) พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ วิทยาของเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 ในเมืองฮานอย เป็นองค์กรสำคัญในการอนุรักษ์ และทำการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของเวียดนาม จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 54 กลุ่ม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นับว่ามีความโดดเด่นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเน้นการจัดแสดงเรื่องราว ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อทุกกลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐบาล นำท่านชม ทะเลสาบตะวันตก (Ho Tay Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย ชม เจดีย์ เฉินกว๊อก (Tran Quoc Temple) เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มี อายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 เล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้ จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ (The Huc Bridge) นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า (Shopping 36 str.) แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกินของใช้ อาทิ หมวกงอบ ญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่นSamsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

20.50 น.         เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645
22.40 น.          ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

************************************************************************

หมายเหตุ รายการทัวร์สามารถสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

YOU MAY ALSO LIKE

CBD FAIR 2019 China International Building Decoration Fair มหกรรมแสดงสินค้าตกแต่งอาคาร ณ กวางเจา 4 วัน 3 คืน (TG)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons