Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เที่ยวฮ่องกง ชมเมือง THE EXCLUSIVE โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) 3 วัน 2 คืน

ChangYo Tour

Available

วันที่ 09 พ.ย. - 24 ธ.ค. 61
เริ่มต้น 18,888 บาท

Detail

• นั่งรถชมเมือง Crystal Bus ประดับด้วยคริสตัลกว่าแสนเม็ด
• เปิดประสบการณ์ใหม่ลิ้มรสอาหารระดับมิชลินสตาร์ บนรถระหว่างชมเมือง
• สัมผัสมนต์เสน่ห์ ย่านเมืองเก่า Old Town Central ฮ่องกง
• ไหว้พระวัดดัง วัดแชกงหมิว, วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ

More Detail

Tel: 02-215-4422,33 086-316-4433
Line : dentave

18,888 บาท

บริการ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการทัวร์ที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี

ChangYo Tour

Discover the best !!!

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็ก2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 09-11 พ.ย. 2561 19,888 19,888 17,888 5,000 11,313
วันที่ 10-12 พ.ย. 2561 18,888 18,888 16,888 5,000 10,813
วันที่ 24-26 พ.ย. 2561 18,888 18,888 16,888 5,000 10,813
วันที่ 08-10 ธ.ค. 2561
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)
22,888 22,888 20,888 6,000 11,813
วันที่ 15-17 ธ.ค. 2561 19,888 19,888 17,888 5,000 11,313
วันที่ 22-24 ธ.ค. 2561 22,888 22,888 20,888 6,000 14,313
“ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 6,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน”

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ :

 1. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 2. ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเองบริษัททัวร์สามารถแนะนำการบื่นวีซ่าได้
 3. ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

0-2215-4422,33

CALL US

เที่ยวฮ่องกง ชมเมือง THE EXCLUSIVE โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระตามอัธยาศัย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์   โดยมีเจ้าหน้าที่ … คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
08.50 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B

  เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็น
ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
  หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย บรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองฮ่องกง เมืองแห่งการช้อปปิ้ง แหล่งแฟชั่นระดับโลก
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 2: วัดเจ้าแม่กวนอิม (ย่านฮองฮำ) –ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – Old Town Central

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ

 

  เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple’ เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย …ท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง…
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน …สัมผัสมนต์เสน่ห์ของฮ่องกงในย่าน Old Town Central มีประวัติศาสตร์ ศิลปะ อาหารและวัฒนธรรม ซึ่งในละแวกนี้เป็นที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของฮ่องกง เส้นทางการเดินทัวร์ด้วยตัวเอง มีอิสระในการถ่ายภาพ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
         เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

วันที่ 3: นั่งรถชมเมือง Crystal Bus (แวะเที่ยวแต่ละจุดที่กำหนดไว้) – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
 
นำทุกท่านขึ้นรถบัสคริสตัล (เฉพาะกรุ๊ปของเราเท่านั้น) ภายในตัวรถประดับตกแต่งด้วย Swarovski crystals กว่า 100,000 เม็ด นั่งรถชมเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกว่า 20 จุดที่มีชื่อเสียงของเมืองฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 2.50 ชม. เปิดประสบการณ์อีกแบบที่ฮ่องกงไม่เคยมีมาก่อน ซึ่ง สามารถนั่งได้สูงสุดถึง 47 ที่นั่ง ภายในรถมีอุปกรณ์สื่อความบันเทิง เช่น คาราโอเกะ วิดีโอเกม ฯ
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน บนรถบัส… เมนูอาหารระดับมิชลินสตาร์

 

เมนูอาหารจากร้าน EAST OCEAN GOURMET GROUP.
  1  กุ้งอบซอสลาซะ

  2  หมูพะโล้ซอสชูฮอน ตำรับฮ่องกง

  3 หมูทอดเปรี้ยวหวาน

  4 ไก่ต้มลาดน้ำขิงหอมใหญ่

  5 ผักกาดแช่ในน้าซุป

  6 ข้าวผัดทะเล กับกระเทียมกรอบ

 

   

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r’us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria 

*รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย*

 

  ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
23.50 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

         – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

         – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

         ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 

           [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

         ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 

           [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

เงื่อนไขการจอง 

 

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ


กรณียกเลิกการเดินทาง

 

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรม

เนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 1. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

YOU MAY ALSO LIKE

กวางเจาแฟร์ 14-17 เมษายน 61

TOKYO ซากุระบ๊านบาน 5วัน 3 คืน

JJP01 TOKYO FUJI DISNEYLAND 5วัน3คืน (ช-ด) XJ

ทัวร์ลาว…เวียงจันทร์ วังเวียง

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

© Copyright 2018- Presented by BCM

Show Buttons
Hide Buttons