/

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน

เยือนเมืองประวัติศาสตร์ "ปักกิ่ง" นั่งกระเช้าพิชิต"กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่"  เยี่ยมชมจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก "จตุรัสเทียนอันเหมิน"  และ "พระราชวังโบราณกู้กง"  ชมสถาปัตยกรรมที่สง่างาม "หอบูชาเทียนถาน" สัมผัสกับความสวยงามของหินงอกหินย้อย ที่สวยโดดเด่นเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้ ณ  "ถ้ำดอกไม้หิน" ตื่นตาและหวาดเสียวไปกับ "โชว์กายกรรมปักกิ่ง"  

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กำแพงเมืองจีน

Stack Flow is an elite author known.

Image
หอบูชาเทียนถาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถ้ำดอกไม้

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ถนนหวังฟูจิ่ง
เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG614 เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง

วันที่สอง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล นำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน

วันที่สาม  ถ้ำดอกไม้หิน-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-นั่งสามล้อชมเมืองหูถง-D.I.Y.เกี๊ยว-ถนนหนานหลัวกู่เซียง
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำดอกไม้หิน หรือ ถ้ำสือฮวา ถ้ำหินงอกหินย้อย ในเมืองฝางฉาน ชื่อถ้ำสือฮวา หรือ Flower Stone Cave ได้มาเพราะสีสันอันสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ที่สะท้อนแสงระยิบระยับ โดดเด่นและสวยเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้ นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่าน นั่งสามล้อชมเมืองหูถง ชมกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำท่าน D.I.Y.เกี๊ยว ให้ท่านได้ลองทำเกี๊ยวด้วยตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหนานหลัวกู่เซียง เป็นถนนคนเดินที่วัยรุ่นชาวจีนชอบมาเดินเล่นเช่นกัน

วันที่สี่  กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยวี่(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) Mutianyu The Great Wall เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กับนครปักกิ่ง นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว

วันที่ห้า วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG615 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
วัดลามะ

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

Stack Flow is an elite author known.

Image
กายกรรมปักกิ่ง

Stack Flow is an elite author known.