/

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5วัน 3คืน

สัมผัสเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ "ปักกิ่ง" ชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ "เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น" ชมทิวทัศน์สวยงาม ณ "กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ" ลิ้มรสไวน์แดง "พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง" สักการะบูชา "พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ณ วัดหลิงกวง"  เยือนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุด "จตุรัสเทียนอันเหมิน" ชม "กายกรรมปักกิ่ง" โชว์ที่มีทั้งความสวยงามและหวาดเสียว ณ กรุงปักกิ่ง 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กำแพงเมืองจีน

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น

Stack Flow is an elite author known.

Image
กายกรรมปักกิ่ง

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA)

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน
เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980 เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง

วันที่สาม  พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-วัดหลิงกวง-ถนนหวังฟูจิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง ให้ท่านได้ดูขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง วัดหลิงกวงเป็นสถานที่สักการะบูชาพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง

วันที่สี   จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ย่าน Art Beijing Fun กายกรรมปักกิ่ง
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่ามาปักกิ่งก็ต้องแวะมา จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน Art Beijing Fun นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน

วันที่ห้า  วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
วัดลามะ"ยงเหอกง"

Stack Flow is an elite author known.

Image
วัดหลิงกวง

Stack Flow is an elite author known.