/

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก "นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน" ชมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ "จตุรัสเทียนอันเหมิน" อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน "พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน" ล่องเม่น้ำชม "เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น" 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังกู้กง

Stack Flow is an elite author known.

Image
กำแพงเมืองจีน

Stack Flow is an elite author known.

Image
หอฟ้าเทียนถาน

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 2072 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า THE BEST OF GREAT WALL IN CHINA เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน

วันที่สาม  จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ นำท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก นำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของปักกิ่ง

วันที่สี่  พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว-ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย นำท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

วันที่ห้า  วัดลามะยงเหอกง-ร้านหยก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะยงเหอกง นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2071 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
จตุรัสเทียนอันเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังฤดูร้อน

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น

Stack Flow is an elite author known.