/

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน

ท่องดินแดนแห่งเทพนิยาย "ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้" ใหญ่อันดับ 2 ของโลก สนุกสุดมันส์กับสวนสนุกเต็มวัน นั่งรถไฟแม่เหล็กเร็วที่สุดในจีน ชม "เมืองเทมส์" สถาปัตยกรรมเมืองสไตล์อังกฤษ สักการะ "พระใหญ่หลิงซาน" ล่องเรือชม "เมืองโบราณเฟิงจิ่ง" ตระการตาไปกับ "ร้านสตาร์บัคส์" ทีสวยที่สุดในโลก 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระใหญ่หลิงซาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ร้านสตาร์บัคส์

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 6 เคาเตอร์ L สายการบิน จูนเย่า แอร์ JUNEYAO AIR (HO)

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ประเทศจีน – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1358 เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ผู่ตง นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง

วันที่สาม  เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมค่ารถรางแล้ว) – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (Wuxi City) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) นำทุกท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม นำท่านชม ร้านไข่มุก จากนั้นนำทุกท่านไปยัง ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว (Qingming Bridge Historic and Cultural Block) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ เนื่องจากที่แห่งนี้เป็นถนนโบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้เห็นประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี

วันที่สี่  เมืองอู๋ซี – เมืองโบราณเฟิงจิ่ง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ถนนหนานกิง – ร้านสตาร์บัคส์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิงจิ่ง เมืองโบราณเฟิงจิงเป็นเมืองน้ำทั่วไปเป็นหนึ่งในแปดมุมมองใหม่ของเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองน้ำโบราณที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ไปตามลำน้ำให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวนี้ที่อาศัยอยู่ในเมืองโบราณเฟิงจิ่งแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) นำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก

วันที่ห้า  ร้านผ้าไหม – เมืองเทมส์ – ร้านหยก – ถนนช้อปปิ้งซินเทียนตี้ – สนามบินซ่างไห่ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม นำท่านเดินทางสู่ เทมส์ทาวน์ เป็นเมืองใหม่ในเขตซ่งเจียงประมาณ 30 กิโลเมตร จากเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ (Xintiandi) เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HO1357 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไปไฟล์ทบินขากลับเป็น HO1359 21.15-00.30 น.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
หาดไว่ทาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองเทมส์

Stack Flow is an elite author known.