/

เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน 

เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ "นครปารีสแห่งตะวันออก"  ท่องดินแดนแห่งเทพนิยายไปกับ "สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์" ชมความงามตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ "เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว" ที่เที่ยวสุดฮิตของเซี่ยงไฮ้ "ตึก STARBUCK" ที่สวยที่สุดในโลก ลิ้มรสเมนูพิเศษ "เสี่ยวหลงเปา และขาหมูร่ำรวย"

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

Stack Flow is an elite author known.

Image
ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

Stack Flow is an elite author known.

Image
ตึก STARBUCK

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)-เซี่ยงไฮ้
เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM856 เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก”

วันที่สอง  เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
นำท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย

วันที่สาม  เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก นำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้

วันที่สี่  เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา- ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนนานกิง-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ นำท่านเดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่สวยที่สุดในโลก นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
อุโมงค์เลเซอร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
หาดไว่ทาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

Stack Flow is an elite author known.