/

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เพลิดเพลินไปกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ล่อเรือชมบรรยากาศ เมืองโบราณอูเจิ้น ขึ้นตึกชมความงามเมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้นที่ 118 ช้อปเพลิน เพลิน ที่ห้าง HKRI TAIKOO HUI 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

Stack Flow is an elite author known.

Image
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองโบราณอูเจิ้น

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันที่สอง  กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG662 เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย

วันที่สาม  เซี่ยงไฮ้ - ตำบลอูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
นำท่านเดินทางสู่ ตำบลอูเจิ้น เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถาน และโบราณวัตถุ นำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันทึกที่ครบครัน

วันที่สี่  ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ถนนอู๋เจียง - ห้าง HKRI TAIKOO HUI - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
นำท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอู๋เจียง อยู่ใกล้กับถนนนานกิงฝั่งตะวันตก เป็นถนนช้อปปิ้งแห่งเดียวในเซี่ยงไฮ้ที่แยกถนนคนเดินกับถนนรถวิ่ง นำท่านเดินทางสู่ ห้าง HKRI TAIKOO HUI ที่นี่เป็นหนึ่งในห้างหลักของคนเซี่ยงไฮ้ นำท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

วันที่ห้า  หาดไว่ทาน - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิง และชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG665 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
หาดไว่ทาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ตึก STARBUCKS

Stack Flow is an elite author known.

Image
ห้าง HKRI TAIKOO HUI

Stack Flow is an elite author known.