/

ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 3 คืน

เจาะลึกนครแห่งประวัติศาสตร์ เที่่ยวคุ้ม 2 มณฑล ตื่นตากับ "โชว์กังฟูเส้าหลิน" "โชว์ราชวงศ์ถัง"  ชมกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ถ้ำหินหลงเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
โชว์กังฟูเส้าหลิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว
เหิรฟ้าสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE680 เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน

วันที่สอง   เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เมืองหลิงเป่า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ นำท่านชม การแสดงกังฟู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงเป่า

วันที่สาม   เมืองหลินเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง

วันที่สี่   ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลเจ้ากวนอู-เจิ้งโจว
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง จากนั้นนำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน นำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่ห้า   เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE681 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
วัดเส้าหลิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
โชว์ราชวงศ์ถัง

Stack Flow is an elite author known.

Image
กำแพงเมืองโบราณ

Stack Flow is an elite author known.