/

เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 4 วัน 3 คืน (THAI SMILE)

ชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงามมรดกโลก "ถ้ำหลงเหมิน" นั่งรถไฟความเร็วสูง ซีอาน-เจิ้งโจว ชมโชว์กังฟูวัดเส้าหลิน 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ถ้ำหลงเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
โชว์กังฟูวัดเส้าหลิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถ้ำหลงเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถ้ำหลงเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – เมืองเจิ้งโจว
นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE680 เดินทางถึง สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว

วันที่สอง   วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ถ้ำหลงเหมิน – เมืองหลิงเป่า
นำท่านเดินทางสู่ วัดเส้าหลิน ที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ให้ท่านชมสถานที่สำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ้ำหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินและหลวงจีน จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมภายในวัดเส้าหลิน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองลั่วหยาง นำท่านชม ถ้ำหลงเหมิน หรือวัดถ้ำผาหลงเหมิน เป็นหมู่ถ้ำที่สลักบนผาหินเกือบ 2,500 ถ้ำ

วันที่สาม   เมืองหลิงเป่า – เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – (OPTION SHOW ราชวงศ์ถัง)
นำท่านออกเดินทางจากเมืองหลิงเป่าไปยัง เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ ชาวจีนเรียกสุสานแห่งกองทัพของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ว่า “ฉินหย่ง” บ้างเรียก “ปิงหม่าหย่ง”

วันที่สี่   เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะ – จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง – ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง – นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจาก สุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก นั่งรถผ่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย นำท่านชม วัดลามะ หรือยงเหอกง เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อ จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสหอระฆัง นำท่านชม หอระฆัง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน เป็นหอระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและรักษาไว้สมบูรณ์แบบที่สุดของจีนโบราณที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน และ หอกลอง สถาปัตยกรรมของหอกลองเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปะราชวงศ์ถังและราชวงศ์ชิง รวมทั้งมีรายละเอียดของนวัตกรรมบางอย่างแต้มเติมอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเจิ้งโจวเพื่อเดินทางกลับสู่สนามบิน เจิ้งโจวซินเจิ้ง นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 681 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เจดีย์ห่านป่าใหญ่

Stack Flow is an elite author known.

Image
เจดีย์ห่านป่าเล็ก

Stack Flow is an elite author known.

Image
จัตุรัสหอระฆัง

Stack Flow is an elite author known.