/

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า 6วัน 5คืน

สัมผัสธรรมชาติที่แสนสวยงามอุทยานธารสวรรค์ ความงามที่สมการรอคอย สัมผัสทัศนียภาพ 2 มรดกโลกสุดอลังการ "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว" "อุทยานแห่งชาติหวงหลง" และพบกับความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้า "ศูนย์หมีแพนด้า" พร้อมทั้งตื่นตาไปกับ "โชว์เปลี่ยนหน้ากา" 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ศูนย์หมีแพนด้า

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานแห่งชาติหวงหลง

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ-เฉิงตู
เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 472 เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู

วันที่สอง   เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

วันที่สาม   เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง นำท่านชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง

วันที่สี่   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาในอุทยาน)-โชว์ทิเบต
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เพื่อชม แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” นำท่านชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น้ำตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร จีน จากนั้นชม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ นำท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซึ่งชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ นำท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา

วันที่ห้า   จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ ระหว่างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา นำท่านเดินทางต่อกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน

วันที่หก    ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA471 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Image
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Stack Flow is an elite author known.