/

เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 5 วัน 2 คืน 

นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ "จินติ่ง" ท่านจะได้สัมผัสกับความงามจากยอดเขามองออกไปท่านจะได้พบกับทะเลเมฆที่งดงาม ชมธรรมชาติดุจสรวงสวรรค์ ล่องเรือชมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา "หลวงพ่อโตเล่อซาน" ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปเล่อซาน”

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
หลวงพ่อโตเล่อซาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง

Stack Flow is an elite author known.

Image
วัดต้าฉือ

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันมี่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์

วันที่สอง   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ) – เมืองง้อไบ๊
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L812 เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (Chengdu) นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองซิงจิง เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง นำท่าน ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน หรือพระพุทธรูปเล่อซาน คือ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปเล่อซาน”

วันที่สาม   เมืองง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) – องค์พระโพธิสัตว์ ผู่เสียนทรงช้าง – เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋งหลี่
นำท่านชม วัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ เดิมชื่อว่า วัดฮุ่ยจงถัง นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจิงติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) นั่งกระเช้าใหม่ล่าสุดที่สามารถจุคนได้ถึง 100 คน ขึ้นสู่ยอดเขา นำท่านนมัสการ องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง ที่มีความสูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ องค์พระโพธิสัตย์องค์นี้มีพระพักตร์ 10 พระพักตร์ นำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ระหว่างทางนำท่านชม ร้านยาบัวหิมะ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่จะนำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่ระลึก

วันที่สี่ ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู่– สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
นำท่านสู่ ถนนไทกู๋กลี่ และวัดต้าฉือ นำทุกท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา นำท่านชม ร้านหยก หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีททั้งแบรนด์จีนแบรนด์นอกตรงถนนสายหลักแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า ตรอกซอกซอย และห้างแบบยูเนียนมอลอีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่ห้า   สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 เดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L811 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองเฉิงตู

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถนนคนเดินซุนซีลู่

Stack Flow is an elite author known.