/

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 3 คืน 

ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" อุทยานที่มีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สุดว้าว กับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์

วันที่สอง   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L812 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan Old Street) นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติที่แท้จริง

วันที่สาม   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou National Park) จิ่วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นำท่านชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) นำท่านชม ทะเลสาบซู่เจิ้ง (Shuzheng Lake) นำท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ (Double Dragon Lake) อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ นำท่านชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) รูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ำตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพราย จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี (Five-Flower Lake) สีสันที่สวยงามของน้ำในทะเลสาบห้าสี เกิดจากแคลเซียม คาร์บอเนต และบรรดาพืชน้ำชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น หากยังทำให้น้ำใสแจ๋วราวกับกระจก นำท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว นำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า (Panda Lake)

วันที่สี่   เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู ผ่านเส้นทางเดิมระหว่างทางนำท่านชมสินค้า ร้านหยก(Jade Shop) นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (Chengdu) หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีททั้งแบรนด์จีนแบรนด์นอกตรงถนนสายหลักแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า (Parkson หวังฝูจิ่ง ไท่ผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และห้างแบบยูเนียนมอลอีกมากมาย

วันที่ห้า   เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว) – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
นำท่านชม วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่จะนำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่ระลึก นำทุกท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป่าซู่ถัง หลังจากนั้นนำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์เปลี่ยนหน้ากากหรือ “เปี้ยนเหลี่ยน”

วันที่หก   ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L811 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Stack Flow is an elite author known.

Image
โชว์ทิเบต

Stack Flow is an elite author known.