/

อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ และอากาศหนาวเย็น พร้อมชมความสวยงามของอุทยานเขานางฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และให้ท่านได้ร่วมสนุกการเล่นกระดานลื่น เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และจุดชมวิวระเบียงแก้ว  เพลิดเพลินไปกับการล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเมืองฉงชิ่ง 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
อุทยานหลุมฟ้า

Stack Flow is an elite author known.

Image
จุดชมวิวระเบียงแก้ว

Stack Flow is an elite author known.

Image
วิวแม่น้ำแยงซีเกียง

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง
เดินทางสู่ประเทศจีน เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684 เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ตลอดสองข้างทาง

วันที่สอง   เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – เมืองฉงชิ่ง
จากนั้นนำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง (Wulong Glass Bridge) จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง นำท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) เมตร อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง

วันที่สาม   เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง ลักษณะคล้ายๆ กับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ นำทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาต้ง (Hongyadong) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ที่เป็นทั้งตลาดของกิน แหล่งช้อปปิ้ง และจุดชมวิวริมแม่น้ำเจียหลิง นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิ่งเมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทั้งเมือง

วันที่สี่   เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง (Three Gorges Museum) หรือ พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ WE685 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ตลาดหงหยาต้ง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ศาลาประชาคม

Stack Flow is an elite author known.

Image
พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

Stack Flow is an elite author known.