/

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 5 วัน 3 คืน 

ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเทียนเมินซาน เทศกาลชมดอกท้อ ถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินทุ่งมัสตาร์ด พิเศษ !! เมนูอาหารซีฟู้ด, ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, สุกี้ปลา  

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เทียนเหมินซาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ทุ่งดอกมัสตาร์ด

Stack Flow is an elite author known.

Image
สะพานแก้ว

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง
บินลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ606 เดินทางถึง สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (Fenghuang) นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียง นำท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow bridge) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี นำท่านชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

วันที่สอง    ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์
นำท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) นำท่าน ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียง (Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์

วันที่สาม    ร้านบัวหิมะ - ถ้ำหวงหลงต้ง - ทุ่งมัสตาร์ด สวนหวงหลงต้ง - สะพานแก้ว - ร้านใบชา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง (Huanglong Dong) หรือ ถ้ำมังกรเหลือง (Yello Dragon Cave) ซึ่งถ้ำแห่งนี้มีความงดงาม และถือว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งมัสตาร์ด สวนหวงหลงต้ง อีกหนึ่งสถานที่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด นำท่าน ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร นำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา (Tea Shop)

วันที่สี่    ร้านผ้าไหม - สวนดอกท้อ สวนเต๋าหัวหยวน - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย
นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม (Silk Shop) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกท้อ สวนเต๋าหัวหยวน (Taohuayuan) นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ605

วันที่ห้า    สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เมืองโบราณเฟิ่งหวง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถ้ำหวงหลงต้ง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถ้ำประตูสวรรค์

Stack Flow is an elite author known.