/

เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน

ยิ่งกว่ามหากาพย์ความว้าว กับเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น เช็คอินฉางชุน เที่ยวลานสกีจิงหยาน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง เต็มอิ่มกับอาหารพิเศษ !! เกี๊ยวฮาร์บิ้นขึ้นชื่อ และสุกี้หม้อไฟ/เป็ดย่าง/ไก่โสม .......แถมฟรี เสื้อกันหนาว / ถุงมือ / หมวก / ถุงร้อน / ที่ปิดหูกันหนาว

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
ฮาร์บิ้น

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง

Stack Flow is an elite author known.

Image
แม่น้ำซงหัว

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot)

วันที่สอง    สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - ร้านเสื้อกันหนาว - เมืองจี๋หลิน
เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง นำท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว (Winter Clothing Shop) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองจี๋หลิน (Jilin)

วันที่สาม    เมืองจี๋หลิน - แม่น้ำซงหัว - เมืองฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
นำทุกท่านเดินทางสู่ แม่น้ำซงหัว (Songhua River) นำทุกท่านชม 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในจีน ซึ่งถือว่าเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เกิดจากละอองน้ำและหิมะที่จับเป็นน้ำแข็งตามกิ่งก้านของต้นไม้นั้นมีความหนาอยู่ที่ระหว่าง 40-60 มิลลิเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองฮาร์บิ้น (Harbin) จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนด์มาร์คหากมาเยือนฮาร์บิ้นแล้วไม่ควรพลาด นำทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิ้น

วันที่สี่    
เมืองฮาร์บิ้น - ร้านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน - ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน
นำท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (Changchun) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมืองจี๋หลิน นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี Jingyuetan อยู่ห่างเพียง 12 กิโลเมตรนอกเมืองฉางชุนและครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 80 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน (Cuture Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฉางชุนตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน

วันที่ห้า     ร้านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย
นำท่านแวะชม ร้านโสมจีน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street)

วันที่หก    สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
โบสถ์เซนต์โซเฟีย

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถนนคนเดินจงหยาง

Stack Flow is an elite author known.

Image
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น

Stack Flow is an elite author known.