/

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4 วัน 2 คืน 

บินตรงไม่เหนื่อย .... กับที่สุด ของประสบการเดินทาง ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน, สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก, เมืองโบราณเฟิ่งหวง, ภาพวาดเขียนทราย, สะพานไม้โบราณ และพักโรงแรมระดับ 5 ดาว 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เมืองโบราณเฟิ่งหวง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

Stack Flow is an elite author known.

Image
จางเจียเจี้ย

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

Purc Purchase on Envato                         
hase on Envato

Section Title Centered

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ606 ถึง สนามบินจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เฟิ่งหวงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง เข้าชม บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน” นำท่านชม สะพานรุ้ง หรือ หงเฉียวสะพานไม้โบราณ นำท่าน นั่งเรือแจว ชมบ้านริมน้ำและชมเจดีย์ว่างหมิง

วันที่สอง    เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย –นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก – OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย นำท่านสู่ ★ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน★ ไฮไลท์อีก 1 สถานที่ดังที่สุดของจางเจียเจี้ย เจี้ย ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน” และ สัมผัสกับความเสียวกับ ทางเดินกระจกที่อยุ่ริมผา

วันที่สาม    จางเจียเจี้ย – ไฮไลท์ วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – สนามบินจางเจียเจี้ย
นำท่านพบกับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง ยาวถึง 430 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร นำท่านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน (ภาพวาดเขียนทราย) สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน “ซีปู้เจีย” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวน อิสระจนถึงเวลานัดหมาย กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ605

วันที่สี่    สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เขาอวตาร

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองโบราณเฟิ่งหวง

Stack Flow is an elite author known.

Image
เทียนเหมินซาน

Stack Flow is an elite author known.