/

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

สัมผัสหิมะ พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมความงาทะเลสาบไป๋สุยเหอ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน พิเศษ !!! เมนูสุกี้เห็ดไก่ดำ และเมนูปลาแซลมอน

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ภูเขาหิมะมังกรหยก

Stack Flow is an elite author known.

Image
โชว์จางอี้โหมว

Stack Flow is an elite author known.

Image
ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลัคกี้แอร์ (8L) เที่ยวบินที่ 8L802 เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง

วันที่สอง    เมืองคุณหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (Dali) เมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน นำคณะเดินชม เมืองเก่าต้าหลี่ (Dali Ancient Town) ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม จากนั่นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) ให้เวลาอิสระแก่ท่านได้เดินชม เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ

วันที่สาม    เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ นำท่านชม ทะเลสายไป๋สุ่ยเหอ หรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบสีฟ้าตัดกับวิวต้นไม้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน จากนั้นทำท่านชม โชว์จางอี้โหม่ว (Impression Lijiang) ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำทุกท่านสู่ อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน ซึ่งสระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นคือ เป็นน้ำที่เกิดจากน้ำพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ำสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ำราวกับสีของมรกต

วันที่สี่     เมืองลี่เจียง – เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า (Shagri-La) ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) จากนั้นนำท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ’’ ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุดด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน (Zhongdian Old Town) เพลิดเพลินช้อปปิ้งถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ

วันที่ห้า    เมืองจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี
นำท่านชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉูฉง หรือฉู่สง (Chuxiong) เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี นำท่านชม เมืองโบราณชาวหยี สถานที่ท่องเที่ยวที่จำหน่ายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

วันที่หก    เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉางซุย บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลัคกี้แอร์ (8L) เที่ยวบินที่ 8L801 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
วัดลามะซงจ้านหลิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
สระมังกรดำ

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานน้ำหยก

Stack Flow is an elite author known.