/

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

เช็คอินดินแดนแห่งความฝัน @แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก ย้อนวันวานเมืองเก่าลี่เจียง ต้าหลี่ จงเตี้ยน ชมโชว์ของจางอี้โหมวสุดอลังการ 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เมืองเก่าต้าหลี่

Stack Flow is an elite author known.

Image
เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

Stack Flow is an elite author known.

Image
ช่องเขาเสือกระโจน

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG612 เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสี่ยงยิน

วันที่สอง    เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (Dali) เมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน นำคณะเดินชม เมืองเก่าต้าหลี่ (Dali Ancient Town) ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ที่มีบ้านโบราณต่างๆ ปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่คึกคัก ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า (Shagri-La) ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) จากนั้นนำท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ’’ ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุดด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) นำท่านชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน (Zhongdian Old Town)

วันที่สาม    หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซื่อคา (Shika Snow Mountain) เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) เป็นสถานที่ที่ถือได้ว่ามีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ” นำทุกท่านสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความยิ่งใหญ่อลังกาลของที่แห่งนี้ จากนั่นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool) อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน ให้เวลาอิสระแก่ท่านได้เดินชม เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี

วันที่สี่    ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด จากนั้นทำท่านชม โชว์จางอี้โหม่ว (Impression Lijiang) ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำทุกท่านสู่ อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสี่ยงยิน เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าหลี่

วันที่ห้า    เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (Kunming) เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มณฑล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆหลายร้อยปี นำทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย

วันที่หก ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
นำท่านชิมชาที่ ร้านใบชา (Tea Shop) นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่มี่สุด อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูนนาน นำท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ ร้านผ้าไหม บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG613 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
ภูเขาหิมะมังกรหยก

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานน้ำหยก

Stack Flow is an elite author known.

Image
สระมังกรดำ

Stack Flow is an elite author known.