/

คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 3 คืน 

ตะลุยหิมะสัมผัสความหนาวเย็น เจียวจื่อซาน (รวมค่ารถแบตเตอรี่ และค่ากระเช้าภูเขาหิมะเจียวจื่อแล้ว) ชมความงามภูเขาเจ็ดสีตงชวน และย้อนรอยเมืองโบราณกวนตู้ ชมความยิ่งใหญ่สวนน้ำตกคุนหมิง พิเศษ !!! สุกี้เห็ดสมุนไพร 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
สวนน้ำตกคุนหมิง

Stack Flow is an elite author known.

Image
วัดหยวนทง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ไร่สตอร์เบอรี่

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลัคกี้แอร์ (8L) เที่ยวบินที่ 8L802 เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง


วันที่สอง    สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ และกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง (Yuantong Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน นำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่าแผ่นดินสีแดง ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land)

วันที่สาม    ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง พิเศษ!! นำท่านขึ้นรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าชมวิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังด้านบน หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยทางเท้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างดี ไปสู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทอง และประตูไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนาน นำทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปี้ลู่ (Jin Bi Square)’ นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ

วันที่สี่    เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
นำท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง นำท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลัคกี้แอร์ (8L) เที่ยวบินที่ 8L801

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ประตูมังกรหลงเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถนนคนเดิน

Stack Flow is an elite author known.