/

กุ้ยหลิน เขาเซียงกง สวนสตอเบอรี่ พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน

เที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งเมืองสวรรค์บนพื้นดิน ชมวิวแม่น้ำหลีเจียง "เขาเซียงกง" ล่องแพชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม "แม่น้ำหลีเจียง" ชมสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน "เขางวงช้าง" สุดพิเศษ!! เก็บสตอเบอรี่ ฟรี!! ท่านละ 5 ลูก ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้เห็ด, ปลาตุ๋นเบียร์ฐ เผือกอบน้ำผึ้ง

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กุ้ยหลิน

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถ้ำทะลุ

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 ** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน ** เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน ประเทศจีน

วันที่สอง    สวนฉวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า)- ร้านผ้าไหม-โชว์มิราจ
นำท่านชม สวนฉวนซาน เป็นสวนจีนโบราณตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียงภายในถ้ำ ท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค นำท่านชม ถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ นำท่านเดินทางสู่ นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม นำท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรือ

วันที่สาม    ร้านหมอนยางพารา-สวนสตรอว์เบอร์รี-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)- ถนนฝรั่ง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา จากนั้นนำท่านชม สวนสตรอว์เบอร์รี ของเกษตรกรชาวจีน นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว นำท่าน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน นำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สี่    หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ร้านหยก-ตลาดใต้ดิน-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)
นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง ให้ท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน นำท่านชม ร้านหยก จากนั้นนำท่านชมวิวกุ้ยหลินยามค่ำคืนริมทะเลสาบหรงซานหู ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) เจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน

วันที่ห้า    กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)เที่ยวบินที่ CZ6099 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
แม่น้ำหลีเจียง

Stack Flow is an elite author known.

Image
เขางวงช้าง

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถนนฝรั่ง

Stack Flow is an elite author known.