/

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind. Stack is a robust, multipurpose template built with reuse and modularity at the core. Blending contemporary styling with beautiful markup, Stack forms the ideal starting point to website projects of any kind.

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
EIFFLE

Stack Flow is an elite author known.

Image
LOUVRE

Stack Flow is an elite author known.

Image
DISNEYLAND

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอร์ด - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ถนนช็องเอลิเซ่ - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟา แยตต์
เดินทางสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส,นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด.นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นำชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 จากนั้น นำท่านถ่ายภาพ จัตุรัสคองคอร์ด.ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ,พิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา.

วันที่สาม ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์,สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง อาทิเช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง.นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากกว่า 80 ยี่ห้อ .

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ ,เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYSวันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ARC DE TRIOM

Stack Flow is an elite author known.

Image
PLACE DE LA CONCORDE

Stack Flow is an elite author known.

Image
VERSAIL

Stack Flow is an elite author known.