/

เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวมหานคร 2 วัฒนธรรม ถ่ายรูปชิคๆ กับชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญ กำแพงเมืองจีน 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
Tianjin Eye

Stack Flow is an elite author known.

Image
กำแพงเมืองจีน

Stack Flow is an elite author known.

Image
จัตุรัสอันเหมิน

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเทียนจินปินไห่ – เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ – ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเทียนจิน โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW880 เดินทางถึง สนามบินเทียนจิน ประเทศจีน เมืองเทียนจิน หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเทียนจิน” เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปักกิ่ง ท่าน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ (Haihe River) และ เก็บภาพความประทับใจ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye (Tianjin Eye) ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเทียนจิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง จุดศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย”

วันที่สอง    เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ
นำทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองปักกิ่ง (Beijing) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เดิมชื่อ “เมืองเป่ยจิง” เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของศิลปะ วัฒนธรรม หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความสวยงามอลังกาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน นำท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจีหย่งกวน (Juyongguan” ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ที่สลับกันไปมา นำท่านแวะ ร้านปี่เซียะ (Pixiu Shop) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน นำท่านถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง (Bird’s Nest National Stadium) หรือที่รู้จักในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ส่วนที่เรียก ว่า "สนามรังนก"นั้น เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบให้ดูคล้าย "รังนก" นำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะ (Baoshutang Shop)

วันที่สาม    จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” (Gugong) 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต นำท่านเดินทางสู่ สวนจิงซาน (Jingshan Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือตรงข้ามของพระราชวังต้องห้าม จากนั้นนำท่าน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง (Hutong) “หูถง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของปักกิ่ง ส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณพระราชวังต้องห้าม จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก (Pearl Shop) เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย (Russian Market) ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา (Latex Shop) จากนั้นนาท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing Shopping Street) ย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารทานเล่นและภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก

วันที่สี่    ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
นำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพรจีน (Tongrentang) ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากทางประเทศจีนมากมาย นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน (Summer Palace) หรือ อี้เหอหยวน (Yiheyuan) นำท่านชม ร้านหยก (Jade Shop) นำท่านเดินทางสู่ The Place เพื่อชม Sky Screen เป็นการแสดง LED Screen จอยักษ์บนเพดานมีความยาวถึง 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต ถือว่าเป็นจอเพดานยักษ์ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับป้อมธนูเฉียนเหมิน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศ์ชิงตั้งอยู่อย่างโดดเด่น

วันที่ห้า    เมืองปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – สนามบินเทียนจินปินไห่ – สนามบินดอนเมือง
นำท่านเยี่ยมชม หอบูชาฟ้าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 1420 เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจำทุกปี นำท่านแวะชิมชา ร้านชา (Tea Shop) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเทียนจิน (Tianjin) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน นำท่านสู่ ถนนอิตาลี (Italian Style Town) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน บินลัดฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW879 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
พระราชวังฤดูร้อน

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังต้องห้าม

Stack Flow is an elite author known.

Image
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

Stack Flow is an elite author known.