/

ทิเบต นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง 8 วัน 7 คืน

พบกับดินแดนหลังคาโลก ชมความสวยงามของทะเลสาบเกลือฉาข่า นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม และแปลกตาตลอดเส้นทาง ชมความสวยงามของพระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา ชมความงามทะเลสาบหยางหู ที่สวยดั่งเป็นอัญมณีสีฟ้า 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
รถไฟสายประวัติศาสตร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
ทะเลสาบหยางหู

Stack Flow is an elite author known.

Image
ทะเลสาบเกลือฉาข่า

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (3U8146 :19.05-23.10)
ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ 3U8146 เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินซงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สอง   เฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) - ซีหนิง(สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา) - ทะเลสาบเกลือฉาข่า(รวมรถแบตเตอรี่+รถไฟเล็ก)(3U8155 : 06.20-08.00)
ออกเดินทางสู่ เมืองซีหนิง(สนามบินเกาเจียเบา) โดยเที่ยวบินที่ 3U8155 เดินทางถึง สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา เป็นเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ในประเทศจีนตะวันตก และเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนที่ราบสูงทิเบต นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉาข่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ตั้งของทะเลสาบเกลือฉาข่า ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสถึงทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางของทะเลสาบชิงไห่ นำท่านชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบเกลือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก คุณภาพของเกลือที่นี้สีขาวและบริสุทธิ์มาก 

วันที่สาม   ทะเลสาบชิงไห่(รวมรถแบตเตอรี่ ไม่รวมล่องเรือ) - ซีหนิง
นำท่านชม ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นทะเลสาบที่สำคัญของมณฑลชิงไห่ ประกอบไปด้วยทัศนียภาพของทุ่งหญ้า ทะเลทราย และภูเขาหิมะ หลากหลายความสวยงามที่ลงตัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซีหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ในประเทศจีนตะวันตก และเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนที่ราบสูงทิเบต

วันที่สี่   ซีหนิง - ลาซา(นอนบนรถไฟสายประวัติศาสตร์)
นำท่านขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเข้าสู่ เมืองซีหนิง ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านทิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน รถไฟนำท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ทางรถไฟทิเบต-ชิงไห่ เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียง มีเขื่อนซานเสียเป็นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะ รถไฟสู่อำเภอ น่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถัง จากนั้นนำท่านชม เขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู 

วันที่ห้า   ลาซา - พระราชวังโหลวปูหลินคา
เดินทางถึงเมืองลาซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26.30 ชั่วโมง) (เวลาถึงลาซาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขบวนที่เราได้ขึ้น ) นำท่านชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กับ พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรืออีกชื่อเรียกว่า นอร์บูหลิงฆา มีความหมายว่าว่า สวนอัญมณี ท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนเพื่อมปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากเมืองลาซาเป็นเมืองที่อยู่ที่ราบสูง ระยะแรกบางท่านอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดหัว หรืออาเจียน  

วันที่หก   พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา
นำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง นำท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธี นำท่านเดินชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตั้งล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต นำท่านชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกว่า เซอราซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปา 

วันที่เจ็ด   ทะเลสาบหยางหู - ลาซา
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหยางหู (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หรือเรียกว่า หยุ๋หมู้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,441 เมตร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาซา 

วันที่แปด   ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์) (3U8658 : 14.40-12.35) - เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (3U8145 : 15.25-18.00)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลาซากุงการ์ ออกเดินทางสู่ เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ 3U8658 เดินทางกลับถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และเช็คอินรอต่อเครื่อง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
พระราชวังโปตาลา

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังโหลวปูหลินคา

Stack Flow is an elite author known.

Image
ทะเลสาบชิงไห่

Stack Flow is an elite author known.