/

ทิเบต หนีห่าว ซีจ้าง 6 วัน 5 คืน

สัมผัสกับเมืองลาซา เมืองศักดิ์สิทธิ์ และลึกลับของโลก ให้ท่านได้กราบไหว้พระ ขอพรเทพเจ้าแห่งความมั่นคง วัดจ๋าจี ซึ่งเป็นวัดที่สูงที่สุดในโลก ชมความงามดังอัญมณีสีฟ้า ทะเลสาบหยางหู 

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(MU5078:19.55-00.05)
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย โดยเที่ยวบินที่ MU5078 เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และนำท่านสู่ที่พัก

วันที่สอง   คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์) (MU5827:12.40-15.45) - พักผ่อนปรับสภาพร่างกาย
ออกเดินทางสู่ เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ์ โดย สายการบินไชน่าอีสเทิร์น โดยเที่ยวบินที่ MU5827 เดินทางถึง เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ์ เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ นำท่านสู่โรงแรมที่พักให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย

วันที่สาม   วัดจ๋าจี(วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก) - อารามเซรา - ร้านหินตาสวรรค์
นำท่านสู่ วัดจ๋าจี หรือเรียกว่า วัดซากิ ภาษาทิเบตเรียกว่า จ๋าจีลาหมู่ ถือว่าเป็น วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง นำท่านชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกว่า เซอราซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปา จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านหินตาสวรรค์ ที่เปรียบเสมือนดั่งตามังกร หากมีไว้จะทำให้ท่านมั่งคั่ง ประสบความสำเร็จ สุขภาพดี ช่วยให้ชนะอุปสรรคต่างๆ

วันที่สี่   ทะลาสาบหยางหู
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหยางหู (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หรือเรียกว่า หยุ๋หมู้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาซา (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

วันที่ห้า   พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ร้านยาจีน - ตลาดบาร์ฆอร์
นำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร นำท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธี แวะชมยาจีน ยาสมุนไพรพื้นบ้านของชาวทิเบต สรรพคุณรักษาโรคต่างๆ นำท่านเดินชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตั้งล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต

วันที่หก   พระราชวังโหลวปูหลินคา - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU5828:16.35-18.50) (MU2583:22.55-00.45)
นำท่านชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กับ พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรืออีกชื่อเรียกว่า นอร์บูหลิงฆา มีความหมายว่าว่า สวนอัญมณี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลาซากุงการ์ ออกเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5828 เดินทางกลับถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และเช็คอินรอต่อเครื่อง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ MU2583 เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
พระราชวังโปตาลา

Stack Flow is an elite author known.

Image
More recent stories

Stack Flow is an elite author known.

Image
วัดโจคัง

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังโหลวปูหลินคา

Stack Flow is an elite author known.