/

ทิเบต ทะเลสาบหยางหู เย่คาเจ๋อ 6 วัน 5 คืน

ทิเบต แผ่นดินแห่งพระพุทธองค์ เมืองลาซา เมืองศักดิ์สิทธิ์ และลึกลับของโลก ชมพระราชวังโปตาลา  ชมวัดโคจัง ศูนย์รวมจิตใจชาวทิเบต เพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดบาร์ซอร์  สัมผัสธรรมชาติ และความงามดั่งอัญมณีสีฟ้า ของทะสาบหยางหู  

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) (3U8146 : 19.05-23.10)
ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ 3U8146 เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินซงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง

วันที่สอง   เฉิงตู-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-พระราชวังโหลวปูหลินคา(3U8697 : 08.35-11.05)
ออกเดินทางสู่เมืองลาซา (สนามบินลาซากุงการ์) โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8697 เดินทางถึง เมืองลาซา (สนามบินลาซากุงการ์) เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ นำท่านชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กับ พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรืออีกชื่อเรียกว่า นอร์บูหลิงฆา มีความหมายว่าว่า สวนอัญมณี 

วันที่สาม   พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา
นำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง นำท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธี นำท่านเดินชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตั้งล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต นำท่านชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกว่า เซอราซื่อ

วันที่สี่   ทะเลสาบหยางหู-เย่คาเจ๋อ
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหยางหู (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หรือเรียกว่า หยุ๋หมู้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเย่คาเจ๋อ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เย่คาเจ๋อตั้งอยุ๋ห่างจากเมืองเจียงซือประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองหญ่เป้นอันดับ 2 ของทิเบต

วันที่ห้า   อารามจาสือหลุนปูซื่อ-เย่คาเจ๋อ-ลาซา
นำท่านชม อารามจาสือหลุนปูซื่อ เป็นที่ประทับของปันเชลามะ เป็นวัด 1 ใน 4 ของทิเบตที่สำคัญ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาซา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

วันที่หก   ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8658 : 09.40-11.30)(3U8145 : 15.25-18.00)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลาซากุงการ์ ออกเดินทางสู่ เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ 3U8658 เดินทางกลับถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และเช็คอินรอต่อเครื่อง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
พระราชวังโปตาลา

Stack Flow is an elite author known.

Image
พระราชวังโหลวปูหลินคา

Stack Flow is an elite author known.

Image
ทะเลสาบหยางหู

Stack Flow is an elite author known.