/

ชิงเต่า เผิงไหล 4 วัน 3 คืน

สัมผัสกลิ่นอายสไตล์ยุโรป กับโบส St.Michael  ความงามที่คุณต้องหลงไหล สุดโรแมนติกไปกับ ถนนแปดสาย หรือปาต้ากวน ตื่นตากับสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างตามตำนาน อุทยานแปดเซียนข้ามทะเล ลิ้มรสเมนูพิเศษ "อาหารแปดเซียน และเกี๊ยวชิงเต่า

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – ชิงเต่า
เหิรฟ้าสู่ เมืองชิงเต่า โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW886 เดินทางถึง สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต มณฑลซานตง

วันที่สอง   สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael – เผิงไหล – เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล - เอียนไถ
นำท่านชม สะพานจ้านเฉียว ตัวสะพานยื่นลงไปในทะเล จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) เป็นอีกจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการชม สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่า นำท่านเดินทางไปยัง เผิงไหล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" จากนั้นนำท่านเดิน ทางสู่ เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างตามตำนาน แปดเซียนข้ามทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอียนไถ ทัศนียภาพสวยงาม และเป็นเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปิดให้คนต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาลงทุนทำกิจการค้า จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์จางหวี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งประชาชนทั่วประเทศจีนนิยมดื่มกัน 

วันที่สาม   เอียนไถ – สวนเอียนไถ – ชมอ่าวพระจันทร์ –ร้านขนมพื้นเมือง - เวยฝั่ง – ถนนว่าว
นำท่านเดินทางสู่ สวนเอียนไถ เป็นจุดชมวิวระดับ 4A ของจีน มีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสามด้าน พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่แปลกใหม่และงดงาม จากนั้นนำท่าน ชมอ่าวพระจันทร์ เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเยียนไถ เป็นสถานที่ที่มีความโรแมนติก และมีทัศนียภาพที่งดงามทั้ง 4 ทิศไม่ซ้ำกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพื้นเมือง ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองเยียนไถ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวยฝั่ง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจี่หนาน ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนว่าว เป็นถนนขายของหัตถกรรมพื้นบ้าน

วันที่สี่   เวยฝั่ง – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54 – ร้านไข่มุก - สนามบินดอนเมือง
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองชิงเต่า (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศทั้ง 2 ข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ถนนแปดสาย หรือ ปาต้ากวน อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง นำท่านชม จัตุรัส 54 (May 4th Square) สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
May 4th Square

Stack Flow is an elite author known.

Image
อุทยานแปดเซียข้ามทะเล

Stack Flow is an elite author known.

Image
โบสถ์ St.Michael

Stack Flow is an elite author known.