/

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน

ไฉไลเซี่ยงไฮ้ ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว สักการะวัดพระหยกขาว ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตื่นตากับสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก อร่อยกับเมนูเสี่ยวหลงเปา และอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ 

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)(FM856/19.10-01.10)
ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวบินที่ FM856 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่สอง   เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ นำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ ( Xin Tian Di ) ย่านฮิปเตอร์ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ ที่วัยรุ่นต้องมา นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านนั่ง รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น้ำหวงผู่ที่เชื่อมโยงระหว่างทางฝั่งของเดอะบันด์ และเขตผู่ตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร

วันที่สาม   ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ – STARBUCK RESERVE ROASTERY – ถนนนานกิง
นำท่านสู่ ศูนย์นวดฝ่าเท้า(ยาบัวหิมะ) พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า นำท่านสู่ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้ พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่

วันที่สี่   วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (FM853/18.25-21.55 )
นำท่านชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์หยก อัญมณีล้ำค่า เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง อำลา มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (FM) เที่ยวบินที่ FM853 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
วัดพระหยกขาว

Stack Flow is an elite author known.

Image
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

Stack Flow is an elite author known.

Image
สตาร์บัคเซี่ยงไฮ้

Stack Flow is an elite author known.