/

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย ดิสนีย์แลนด์ ล่องทะเลสาบซีหู ชมหมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง ช้อปHANGZHOU OUTLET

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ดิสนีย์แลนด์

Stack Flow is an elite author known.

Image
รถไฟอุโมงค์เลเซอร์

Stack Flow is an elite author known.

Image
ดิสนีย์แลนด์

Stack Flow is an elite author known.

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) (CA806 : 03.40-08.45) – หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ – ศูนย์ยางพารา – หังโจว – HANGZHOU OUTLET
ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806 หมายเหตุ: พีเรียดที่เดินทางเดือนพ.ย.-ธ.ค.62 เป็นต้นไป ไฟท์บินเวลาเปลี่ยนเป็นดังนี้ (CA806 : 02.25-07.25 )เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม เมืองโบราณเยี่ยเหอ จากนั้นนำท่านแวะ ศูนย์สินค้ายางพารา ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพารา นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง นำท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ช้อปปิ้งสุดฮิตของชาวหังโจว

วันที่สอง   หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
นำท่านล่องทะเลสาบซีหู ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง นำท่านเข้าชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ จากนั้น นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนั้นนำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน 

วันที่สาม   อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว) เดินทางสู่ สวนสนุกShanghai Disneyland สวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา

วันที่สี่   ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(CA805 :23.15-02.25+1)นำท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แวะชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย นำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย นำท่านเดินทางไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ CA805 เดินทางถึงสนามบิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ล่องเรือทะเลสาบซีหู

Stack Flow is an elite author known.

Image
STARBUCK RESERVE ROASTERY

Stack Flow is an elite author known.

Image
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

Stack Flow is an elite author known.