/

ชิงเต่า เผิงไหล วัดหนานซาน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มที่ไม่ลงร้านช้อป  ชมจุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล วัดหนานซาน ช้อปปิ้งถนนปาต้ากวน พักโรงแรม 5 ดาว

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) (XW886:15.25-21.25)
ออกเดินทางสู่เมืองชิงเต่า โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW886 เดินทางถึงสนามบิน ชิงเต่าหลิวถิง เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่สอง   ชิงเต่า-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน
นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองเผิงไหล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับสมญานามว่า "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" ตามตำนานเล่ากันว่า "เผิงไหล" เคยเป็นที่อยู่ของแปดเซียนข้ามทะเล จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล นำท่านเดินทางสู่ เยียนไถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองชายฝั่งทะเล มณฑลซานตง ได้รับเลือกเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะเยียนไถ จุดชมวิวระดับ 4A มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 600 ปี เขาแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งสามด้าน และมีทิวทัศน์ที่แปลกตาให้ท่านได้ชม

วันที่สาม   เยียนไถ-หลงโข่ว-วัดหนานซาน-ชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า
นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองหลงโข่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหนานซาน ภายในวัดจะมีพระโพธิสัตว์ทองเหลืองปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความสูง 136.6 เมตร น้ำหนัก 330 ตัน ให้ท่านได้อิสระนมัสการตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองชิงเต่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า (พิเศษ...ชิมฟรีเบียร์สดชิงเต่า) เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี 

วันที่สี่   สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จัตุรัสชิงเต่า –ตลาดสินค้าพื้นเมืองชิงเต่า-ชิงเต่า(สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (XW885:22.35-02.25)
นำท่านเดินทางชม สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่ามชมบรรยากาศภายนอกของ โบสถ์เซนต์ไมเคิล สร้างตามศิลปะแบบเยอรมัน ซึ่งเป็นเจ้าของเขตซานตงในสมัยนั้น และนำท่านชม ชมวิวเสี่ยวหยีซาน หรือเขาลูกปลาน้อยในภาษาไทย ตั้งอยุ่บนยอดเขาเสี่ยวหยี ท่านสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่าจากที่นี่ได้ ภายในสวนมีการจัดการเป็นอย่างดี นำท่านสู่ ถนนปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไม้ม่านปู้ ให้ท่านเดินชมวิวธรรมชาติทางทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์เรือใบโอลิมปิก ต้น จากนั้นนําท่านผ่านชม จัตุรัสชิงเต่า หรือจัตุรัสอู่ซื่อ (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เหตุการเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่น และนำท่านแวะ ตลาดสินค้าท้องถิ่นชิงเต่า ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW885 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ชิงเต่า

จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล

Image
ชิงเต่า

วัดหนาสซาน

Image
ชิงเต่า

โบสถ์เซนต์ไมเคิล