/

ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เที่ยวเพลินไม่ลงร้านช้อป ชมพิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี อุทยานหยุนไถซาน ชมโชว์ราชวงศ์ถัง ตื่นตากับถ้ำแกะสลักหลงเหมิน ชมโชว์กังฟูวัดเส้าหลิน นั่งรถไฟความเร็วสูง 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ซีอาน

เจดีย์ห่านป่าใหญ๋

Image
ซีอาน

การแสดงกังฟูวัดเส้าหลิน

Image
ซีอาน

อุทยานหยุนไถซาน

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) แห่งวัดฉือเอิน จากนั้นนำท่าน ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง 

วันที่สอง   ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
นำท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง จากนั้นนำท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่อำเภอเติ้งฟง เมืองเจิ้งโจว นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน และนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินหมี่ 

วันที่สาม   ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลั่วหยาง 

วันที่สี่   ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
นำท่านชม ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู่ เมืองซีอาน จากนั้นชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ตอนค่ำนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด

วันที่ห้า   พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน– กรุงเทพฯ
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก (รวมรถไฟฟ้า) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ จากนั้นนำท่านแวะชม สินค้าพื้นเมืองของจีน ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ซีอาน

ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน

Image
ซีอาน

โชว์ราชวงศ์ถัง

Image
ซีอาน

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี