/

ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พิชิตเขาหัวซาน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวจุใจไม่ลงร้าน ชมพิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี พิชิตเขาหัวซาน ผ่านชมจติรัสหอกลองหอระฆัง ช้อปปิ้งถนนมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ซีอาน

เจดีย์ห่านป่าใหญ่

Image
ซีอาน

ยอดเขาหัวซาน

Image
ซีอาน

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ถนนแสงสียามค่ำคืน
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) แห่งวัดฉือเอิน จากนั้นนำท่านชม ถนนแสงสียามค่ำคืน ท่านจะได้เก็บภาพแสงสีของเมืองซีอานได้อย่างสวยงาม 

วันที่สอง   ซีอาน – เขาหัวซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) – ซีอาน
นำท่านออกเดินทางสู่ เขาหัวซาน นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาหัวซาน หนึ่งในห้าขุนเขาสุดยิ่งใหญ่อลังการของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี 

วันที่สาม   พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) – ผ่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆัง – ถนนมุสลิม – โชว์ราชวงศ์ถัง
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก จากนั้นนำท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง อิสระช็อปปิ้ง ถนนมุสลิม เนื่องด้วยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยังเส้นทางสายไหม ในตัวเมืองจึงมาชาวต่างประเทศมากมายหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรับก็มีอยู่จำนวนมากมายเช่นกัน ตอนค่ำนำชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด 

วันที่สี่   พิพิธภัณฑ์ซีอาน – วัดลามะ – ซีอาน – กรุงเทพฯ
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ แห่งเดียวในนครซีอาน สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ซีอาน

ถนนมุสลิม

Image
ซีอาน

กระเช้าขึ้นเขาหัวซาน

Image
ซีอาน

โชว์ราชวงศ์ถัง