/

ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวหรูอยู่สบาย ไม่ลงร้านช้อป พักบนเรือสำราญ Yangtze Gold No.6 ท่องแม่น้ำแยงซีเกียง ชม เมืองเฟิงตู ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า "หม้อไฟฉงชิ่ง" 

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ฉงชิ่ง

ท่องแม่น้ำแยงซีเกียง

Image
ฉงชิ่ง

YANGTZE GOLD NO.6

Image
ฉงชิ่ง

ช่องแคบชวีถังเสีย

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก    กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางไปยัง หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา  นำท่านสู่ท่าขึ้นเรือ YANGTZT GOLD CRUISES NO. 6

วันที่สอง    ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองเฟิงตู(เมืองผี) - งานเลี้ยงต้อนรับ
แวะชม เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็น (เมืองผี) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ หลังจากเรือแล่นออกจากท่า ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำ ให้ท่านอิสระหรือร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย เรือแล่นผ่าน เจดีย์สือเป่าไจ้ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ตอนค่ำพบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่นและชมการแสดงบนเรือ

วันที่สาม   ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
เรือแล่นผ่าน เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอำเภอเฟิงเจีย เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมิน และเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย” เป็นช่องแคบที่งามสง่า นำท่านลงเรือเล็ก(เปลื่ยนเรือ) ชมความงามของ เสี่ยวซานเสีย ให้ท่านชมวิวตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามธรรมชาติของสองฟากฝั่งแห่งแม่น้ำแยงซี ทั้ง 2 ข้างทางจากนั้นเรือจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง ตอนค่ำพบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากะลาสีเรือ 

วันที่สี่   เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง) - ฉงชิ่งนำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นำท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอี๋ชางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง

วันที่ห้า    วัดพระอรหันต์ (วัดหลัวฮั่น) - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ
นำท่านสู่ วัดหลัวฮั่น วัดพุทธเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอาคารสูงสมัยใหม่ ภายในมีรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WE685 เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
ฉงชิ่ง

เขื่อนซานเสียต้าป้า

Image
ฉงชิ่ง

รถไฟความเร็วสูง

Image
ฉงชิ่ง

วัดพระอรหันต์ (วัดหลัวฮั่น)