/

กุ้ยหลิน 6 วัน 3 คืน

สัมผัสความงดงามที่ถูกกล่าวขานว่า "สวรรค์บนพื้นพิภพ"  ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง ชมวิวทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม ลิ้มรสเมนูพิเศษ ปลาตุ๋นเบียร์ และเผือกอบน้ำผึ้ง

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

                             Purchase on Envato                         Purchase on Envato

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ - กวางเจา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง
เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน เที่ยวบินที่ ZH9008 เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา ประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกวางเจา เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน นำท่านชม เขางวงช้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขางวงช้างและชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง

วันที่สาม   ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เมืองจำลองซ่ง - หยางซั่ว - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถนนฝรั่ง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองซ่ง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจว นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน นำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ตอนค่ำท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..• โชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว THE IMPRESSION OF LIU SANJIE 

วันที่สี่   หยางซั่ว - เขาเซียงกง - กุ้ยหลิน - ร้านหมอนยางพารา-วัดเหนินเหยิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)
นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง ให้ท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน นำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ จากนั้นนำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดเหนินเหยิน วัดที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านชมวิวกุ้ยหลินยามค่ำคืนริมทะเลสาบหรงซานหู ชม เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..• โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์ และกายกรรมอย่างลงตัว   

วันที่ห้า   หมู่บ้านหลู่เจียชุน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน - กวางเจา
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหลู่เจียชุน ตั้งอยู่ติดกับถ่ำหลู่ตี๋ ริมแม่น้ำเถาฮัว เป็นวิว 1ใน 8 วิวเก่าของกุ้ยหลิน นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกุ้ยหลิน เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา

วันที่หก   กวางเจา - กรุงเทพฯ
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) เที่ยวบินที่ ZH9007 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
กุ้ยหลิน

วิวเขาเซียงกง

Image
กุ้ยหลิน

ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง

Image
กุ้ยหลิน

เจดีย์เงินเจดีย์ทอง