/

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 4 วัน 3 คืน

อุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมความงามทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานหวงหลง "อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง" ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

Purchase Stack now and get lifetime free content updates

Each purchase of Stack comes with six months free support — and a lifetime of free content and bug-fix updates.

โปรแกรมทัวร์

Section Title Centered

วันแรก   กรุงเทพฯ-เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ MU5036 เดินทางถึง เมืองเฉิงตู นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่าน ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว และได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

วันที่สอง   อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-เมืองชวนจู่
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ 

วันที่สาม   เมืองชวนจู่-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เฉิงตู-ร้านใบชา OPTION : สุกี้เสฉวน + โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
นำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู หลังจากนั้นนำท่านแวะ ชิมชา สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน ท่านสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้• สุกี้เสฉวน ลิ้มรสสุกี้รสชาตเผ็ดร้อน ต้นตำรับของชาวเสฉวน + โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน (ราคาท่านละ 300 หยวน)

วันที่สี่   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ MU5035 เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

More recent stories

Stack Flow is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support.

Image
เฉินตู

อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Image
เฉินตู

อุทยานหวงหลง

Image
เฉินตู

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า